เทคนิคการทำ Portfplio (แฟ้มสะสมผลงาน)

PORTFOLIO ( แฟ้มสะสมผลงาน ) คือ แฟ้มที่รวบรวมประวัติส่วนตัวของเราเอง รวมทั้งข้อดีต่างๆที่เราเคยทำมา“ถ้าพูดง่ายๆ” ก็คือ แฟ้มที่เอาไว้บรรยายสรรพคุณของตัวเองรวมถึงการโฆษณาตัวเราเองด้วย…

PORTFOLIO แสดงถึงอะไรบ้าง ??

• แสดงให้เห็นถึงความตั้งใจ ความกระตือรือร้น
• แสดงให้เห็นถึงความสนใจเฉพาะของแต่ละบุคคล
• แสดงให้เห็นถึงการวางแผนในการดำเนินชีวิตที่เป็นระบบ
• เป็นการ Present ความเป็นตัวเราให้ผู้สัมภาษณ์ได้เข้าใจง่ายขึ้น โดยผ่านผลงานที่ได้เรียบเรียงมาแล้วอย่างดี
 

หลักในการทำ Portfolio ให้น่าสนใจ

•ต้องจัดรูปเล่มให้สวยงาม น่าอ่าน น่าติดตาม ไม่โล่งเกิน ไม่เลอะเกิน
•  เปิดหาง่าย อ่านง่าย ตัวอักษรมีขนาดเหมาะสม
•  ผลงานด้านต่างๆ ควรจัดสรุปแยกแต่ละด้าน ไม่ควรรวมกัน
•  ควรเน้นผลงานด้านที่ต้องใช้ในการสมัครคณะที่ต้องการให้มากๆ
•  ผลงานที่มี ควรเป็นผลงานที่โดดเด่น เป็นผลงานนอกรั้วโรงเรียนนอกจังหวัด หรือนอกประเทศได้ยิ่งดี
 

องค์ประกอบหลักของ  PORTFOLIO  ที่สมบูรณ์

 
1.หน้าปก
2.ประวัติส่วนตัว
 – ประวัติส่วนตัว (ตนเอง – บิดา – มารดา)
  – สำเนาบัตรประชาชน
  – สำเนาทะเบียนบ้าน
 – สำเนาบัตรนักเรียน
  – ความคิดเห็นของผู้ปกครอง
  – รูปถ่ายสมัยเป็นเด็กและในปัจจุบัน – รูปถ่ายครอ
3.ประวัติทางการศึกษา
– ประวัติการศึกษา (เรียงจากปีปัจจุบันไปยังระดับอนุบาล)
  – ประกาศนียบัตรแสดงการสำเร็จการศึกษาในแต่ละระดับชั้น
  – ใบแสดงผลการเรียนของแต่ละระดับชั้น (ใบเกรด)
  – หนังสือรับรองความประพฤติจากโรงเรียน
  – หนังสือรับรองความประพฤติจากอาจารย์
  – คติพจน์ในการเรียนและการใช้ชีวิต
  – วิสัยทัศน์ของตนเอง
  – จุดมุ่งหมายในการเรียนของแต่ละกลุ่มสาระวิชา
  – เป้าหมายที่คิดว่าจะบรรลุในด้านการเรียน,สังคม,ศีลธรรม
  – การวิเคราะห์ตนเอง เช่น ความคิดเห็นต่อการเรียน,จุดเด่น,
    ส่วนที่ควรปรับปรุงในด้านการเรียน,ผลการประเมิน โดย อาจารย์ หรือ ผู้ปกครอง
4.รางวัลและผลงานที่ได้รับ
5.รางวัลและผลงานที่ประทับใจ
6.กิจกรรมที่ทำในโรงเรียน
7.ผลงานตัวอย่าง
– ผลงานที่ภาคภูมิใจตามความถนัด
  – ผลงานที่ได้รับทางด้านวิชาการ
  – ผลงานที่ได้รับทางด้านพัฒนาชุมชนและสังคม
  – ผลงานที่ได้รับทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม
  – ผลงานที่ได้รับทางด้านความเป็นผู้นำ
  – ผลงานที่ได้รับทางด้านกีฬา
  – ผลงานที่ได้รับทางด้านศีลธรรมและจริยธรรม
  – ผลงานที่ได้รับทางด้านสายอาชีพและการฝึกงานต่างๆ
8.ความสามารถพิเศษต่างๆ
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s